GDPR

 

1. De persoonsgegevens die door de cliënt worden verstrekt aan Mr. Björn Goessens, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening en zullen louter en alleen worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 van de Verordening 2016/679 van Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 met als doel de dienst uit te voeren. Voor zover nodig geeft de cliënt, die om deze dienstverlening verzoekt, aan Mr. Björn Goessens de uitdrukkelijke toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken.


De persoonsgegevens die door de cliënt worden verstrekt kunnen na beëindiging van de noodzaak tot verwerking ervan worden ingetrokken door eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Mr. Björn Goessens. De gegevens zullen voor een periode van maximaal [10] jaar worden opgeslagen. De betrokkene heeft ten allen tijde het recht op inzage en rectificatie van zijn eigen persoonsgegevens.

De betrokkene heeft het recht op uitwissing van zijn persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen van Mr. Björn Goessens.

 

2. In dit opzicht wordt anderzijds tevens verwezen naar de “Privacy Policy”.
De verstrekte persoonsgegevens worden beschermd op de wijze zoals opgenomen in de Privacy Policy, dewelke u hieronder terugvindt.

PRIVACY POLICY


1.    Wat zijn persoonsgegevens ? 


De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatornummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon.


2.    Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?


Mr. Björn Goessens maakt voor elke cliënt een individueel dossier. Het dossier wordt elektronisch en op papier beheerd. De persoonsgegevens betreffen onder meer : gegevens die de cliënt over zichzelf verstrekt, eventuele medische en/of gezondheidsgegevens, financiële aangelegenheden. Mr. Björn Goessens stelt alles in het werk om de privacy van de cliënt te beschermen en er voor te zorgen dat hij/zij persoonsgegevens kan blijven toevertrouwen aan Mr. Björn Goessens.


3.    Verwerkingsdoeleinden ? 


Mr. Björn Goessens  verzamelt en gebruikt persoonsgegevens, handelingen, geleverde diensten met het oog op de verdediging van de cliënt. De persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen.


4.    Rechten van de cliënt


Mr. Björn Goessens neemt passende maatregelen om de rechten van de cliënt te beschermen.

 

* Recht op informatie : U hebt het recht te weten welke gegevens wij verwerken en verzamelen. Mr. Björn Goessens brengt U daarvan ook op de hoogte. Dat geldt voor gegevens die rechtstreeks van U zijn verkregen of voor informatie die via derden zijn verkregen.

* Recht om vragen te stellen : U kan vragen of Mr. Björn gegevens over U bezit. Als wij gegevens over U beschikken, zullen wij meedelen welke gegevens wij precies hebben, van wie wij deze gegevens hebben ontvangen, met welke doel wij deze gegevens verzamelen.


* Recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde beslissing : Mr. Björn Goessens gebruikt geen geautomatiseerd proces dat bepaalde aspecten van persoonlijkheid evalueert, als basis voor een belangrijke beslissing.


* Recht om klacht neer te leggen : Mocht de cliënt, ondanks de inspanningen van Mr. Björn Goessens om deze rechten te waarborgen, toch niet tevreden zijn, dan heeft hij ook het recht om klacht neer te leggen bij de Belgische Privacycommissie : Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274.48.00 — fax 02/24.48.35 — email : commission@privacycommission.be.
 

©2018 by Björn Goessens. Proudly created with Wix.com