top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocaat Björn Goessens

 

U bent cliënt bij Advocaat Björn Goessens. De onderstaande informatie is daarbij voor u van belang. Deze informatie wordt u verstrekt in overeenstemming met de Dienstenwet van 26 maart 2010 en de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG.

 

 

1. Het kantoor.

 

Advocatenkantoor Goessens bestaat thans uit één advocaat, te weten Mr. Björn Goessens, met kantooradres gevestigd te 9400 Ninove, Centrumlaan 175, ondernemingsnummer 0812.561.971.

 

Het kantoor is bereikbaar per telefoon op het nummer +32 54 33 86 44 op iedere werkdag van 09.00 u tot 12.30 u. en van 14.00 u tot 18.00 u. 

 

Per e-mail kan u het kantoor bereiken op het adres bjorn.goessens@outlook.com

 

Mr. Björn Goessens is ingeschreven bij de Orde van Advocaten bij de Balie van Dendermonde, Justitieplein 1 te 9200 Dendermonde, Tel. +32 52 21 56 48, telefax +32 52 20 16 3, e-mail balie.dendermonde@skynet.be

 

U kan bij Mr. Björn Goessens onder meer terecht voor juridisch advies, juridische bijstand bij onderhandelingen, bemiddeling en juridische bijstand bij geschillen.

 

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij NV AMLIN Europe NV, met Belgische zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, ondernemingsnummer 0416.056.358, en dit via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

Deze verzekeringspolissen dekken de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Björn Goessens in de hele wereld, ten belope van 1.250.000,00 € per schadegeval, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polissen.

 

De gebeurlijke beroepsaansprakelijkheid  is beperkt ten belope van het bedrag gedekt door de bovenvermelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

 

2. Wat en hoe wordt er aangerekend ?

 

Overeenkomstig artikel 459 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het ereloon van de advocaat begroot in billijkheid en redelijkheid.

 

Het ereloon wordt bijgevolg eenzijdig vastgesteld door de advocaat.

Het ereloontarief per uur dat standaard wordt gehanteerd door Mr. Björn Goessens bedraagt 125,00 € per uur, exclusief BTW.

Volgende prestaties worden gerekend aan volwaardig uurloontarief :

 • Consultaties op kantoor en telefonische onderhouden

 • Nalezen en studie dossier

 • Nalezen en studie inkomende briefwisseling ( per e-mail en brief )

 • Redactie uitgaande briefwisseling (per e-mail en brief)

 • Redactie juridische stukken (verzoekschriften, dagvaardingen, besluiten, contracten, adviezen)

 • Vacaties zittingen rechtbank, vergaderingen, bijeenkomsten, plaatsafstappingen

Volgende prestaties worden gerekend aan 50 % van het uurloontarief :

 • Wacht- en verplaatsingstijden

Daarnaast worden er bovenop het ereloon kosten aangerekend, zoals daar zijn :

 

 • Aanleg dossier en creatie informaticabestanden : 75,00 € per dossier

 • Dactylografie brieven /e-mails : forfaitair tarief van 15 % op het ereloon betreffende de redactie van briefwisseling

 • Dactylografie juridische stukken : forfaitair tarief van 15 % op het ereloon betreffende de redactie van juridische stukken

 • Verwerking inkomende post per brief of e-mail : 3,00 € per item

 • Bijdrage algemene administratiekosten (fotokopijen, telefoon, GSM, e-mail, rangschikking en archivering dossiers, abonnementen op juridische tijdschriften en databanken) : forfaitair tarief van 5,00 € per maand dat het dossier lopende is, met een minimumforfait van 50,00 € per dossier.

 • Kosten van postzendingen.

 • Verplaatsingskosten : 0,55 € per km.

 • Opzoekingskosten specifieke rechtspraak en rechtsleer : volgens het door de juridische database aangerekende tarief.

 • Gerechtskosten ( kosten griffiebons, rolrechten, expeditiekosten, enz. ) : volgens het wettelijk tarief dat door de griffie/rechtbank aan de advocaat wordt aangerekend.

 

Kosten van de gerechtsdeurwaarder (dagvaardingskosten, betekenings- en uitvoeringskosten) worden nooit voorgeschoten maar steeds rechtstreeks aangerekend aan de cliënt.

 

Bij opening van het dossier en naargelang het procedureel verloop worden er provisies (= voorschotten) op erelonen en kosten opgevraagd.

 

Tevens wordt er nagegaan of u gebeurlijk recht hebt op tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering voor de juridische kwestie waarmee u wordt geconfronteerd.

 

Ook wordt u uitgelegd of u aanspraak kan maken op een gebeurlijke tussenkomst door de tegenpartij in uw advocatenkosten ingeval een gerechtelijke procedure al dan niet wordt gewonnen (= rechtsplegingsvergoeding).

 

Alle vermelde ereloontarieven en kosten zijn bovendien steeds exclusief BTW, vermits advocaten vanaf 1 januari 2014 BTW-plichtig geworden zijn en derhalve 21 % BTW op hun ereloon- en kostenstaten dienen aan te rekenen. Op de bovenvermelde gerechtskosten dient evenwel geen BTW te worden aangerekend.

 

Indien u een laag inkomen of een uitkering geniet, kan u gebeurlijk aanspraak maken op de aanstelling van een advocaat via het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Informatie over de inkomensgrenzen vindt u op www.advocaat.be. Het BJB Dendermonde, afdeling Aalst, is gevestigd op het adres Dr. André Sierensstraat 16 bus 3 te 9300 Aalst (verantwoordelijke Mr. Johan Van Wilder), Tel. +32 53 70 74 31, telefax +32 53 70 74 31, open elke werkdag van 11.30 u  tot 12.30 u.

 

 

3. Beroepsregels en gedragscodes.

 

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Dendermonde zijn is Mr. Björn Goessens onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Nationale Orde. Deze reglementen kan u raadplegen via www.advocaat.be. Daarnaast zijn ook de reglementen van de Balie van Dendermonde van toepassing. Die reglementen vindt u terug op www.baliedendermonde.be.

 

4. Klachten.

 

Indien u een klacht heeft, kan u in eerste instantie in overleg treden met de advocaat die uw dossier behandelt op het adres, telefoon- en faxnummer of via e-mail zoals hierboven vermeld.

 

Voor verdere klachten kan u terecht bij de Stafhouder van Orde van Advocaten bij de Balie van Dendermonde, gevestigd in het Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitiepaleis, Justitieplein 1, telefoon +32 52 21 56 48, telefax +32 52 20 16 31, e-mail : balie.dendermonde@skynet.be.

 

 

5. Betalingsvoorwaarden van facturen betreffende ereloonstaten.

 

Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle staten betaalbaar binnen veertien dagen na de dagtekening ervan. Indien een staat van erelonen en kosten of een provisionele staat niet betaald wordt binnen de dertig dagen na toezending ervan, heeft de advocaat, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om moratoire intresten aan een intrestvoet van 10 % aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot de datum van de volledige betaling, evenals het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van 50,00 €), onverminderd het recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) bij een gebeurlijke gerechtelijke invordering. Tevens heeft de advocaat in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt.

bottom of page